Uverejnené

Výročná správa občianskeho združenia

Fandíme Slovensku za rok 2021

Identifikácia občianskeho združenia

Názov organizácie: Fandíme Slovensku

Právna forma:        občianske združenie

Registrovaný sociálny podnik: 23.11.2021, číslo osvedčenia 500/2021_RSP

Druh registrovaného sociálneho podniku: integračný podnik

Sídlo: Budovateľská 1068, 92552 Šoporňa

Zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky reg. číslo VVS/1-900/90-46198

IČO: 42447054

DIČ: 2121570715

Kontakt: info@fandimeslovensku.sk

Členovia Rady: Denis Vigaš

                          Marián Póša

                          Ing. Andreas Póša

                          Ing. Soňa Vigašová 

Účel občianskeho združenia:

Hlavné ciele občianskeho združenia definované podľa zákona č. 112/2018  Z.z o sociálnej ekonomike  a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ zákon č. 112/2018 Z.z)

 Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci regiónu a v rámci celého územia SR prostredníctvom zamestnávania zamestnancov v rámci komunikácie so zákazníkmi, marketingovej činnosti, výroby a balenia vlastných ako aj iných výrobkov.

Činnosti, ktorými bude zabezpečené poslanie združenia:

       služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti – združenie sa v rámci svojej

        činnosti venuje pomoci športovcom a organizáciám a to formou výroby a predaja

         vlastných a cudzích  produktov a služieb, pričom zamestnáva znevýhodnené osoby.

prevádzkovanie verejnej platformy Fandíme Slovensku, fungujúcej ako zoskupenie občanov, ktorí úprimne a z celého srdca fandia všetkým slovenským reprezentáciám

informovanie fanúšikov o aktuálnych podujatiach, príprave, cieľoch atď. našich reprezentácií

publikačná činnosť

vydávanie a distribúcia vstupeniek. Oz bude vydávať vstupenky len na vlastné podujatia, ako napríklad športový deň, alebo rôzne semináre či konferencie určené pre športovcov a fanúšikov športu. Tieto podujatia sa budú konať zadarmo, poprípade za symbolické vstupné, ktoré bude následne použité na podporu športovcov zo znevýhodnených rodín, alebo budú použité na naplnenie ostatných cieľov oz.

Distribúciu vstupeniek bude robiť oz v spolupráci s firmou Go pro s.r.o., ktorá má oprávnenie na vydávanie a predaj vstupeniek. Tieto vstupenky budú lacnejšie pre fanúšikov ako od iných poskytovateľov predaja vstupeniek. Týmto chceme zabezpečiť lepšiu dostupnosť na rôzne športové, alebo kultúrne podujatia pre fanúšikov a športovcov.

zriadenie a následné prevádzkovanie webu, internetového rádia a televízie

zabezpečenie materiálnej pomoci športovcom

organizovanie spoločných návštev kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školení a iné

spolupráca s domácimi a zahraničnými subjektmi, s verejnou správou, organizáciami 3. sektora a so súkromným sektorom

podporovanie spolupráce s ďalšími organizáciami

spísanie dokumentu – Memorandum o vzájomnej spolupráci, dotýkajúceho sa spolupráce medzi všetkými športovými národnými organizáciami ( zväzmi, federáciami, asociáciami), ako aj spolupráce s jednotlivými športovcami vo všetkých športových odvetviach a nami ako zástupcami fanúšikovskej obce

vytváranie informačných  a vzdelávacích  kampaní

organizovanie seminárov a konferencií

podpora nádejných športových talentov

pomoc zdravotne a mentálne hendikepovaným deťom

zabezpečovať finančné a materiálne dary formou zbierok, súťaží, 2% z dane fyzických a právnických osôb

poradenská, sprostredkovateľská , kuriérska činnosť, ktorá bude vykonávaná zamestnancami oz. Pokiaľ si športové kluby objednajú reklamné predmety z našej ponuky, naši zamestnanci im ich dovezú. Budú zabezpečovať rozvoz v rámci mesta a blízkeho  okolia v ktorom majú bydlisko. Taktiež im na mieste budú vedieť poradiť s výberom a tiež im odporučiť školenie, či inú pomoc. Distribúcia v rámci mesta a okolia budú tiež zamestnanci oz robiť aj pre fanúšikov, ktorí si objednajú reklamné predmety od oz.

Pozitívny sociálny vplyv §15 zákona o Sociálnych podnikoch – zamestnávanie 30% znevýhodnených osôb – ktorý Fandíme Slovensku od začiatku vzniku RSP dosahuje.

Od 1.11. 2021 sme zamestnali prvú znevýhodnenú osobu a v roku 2022 k nej pribudli ďalšie znevýhodnené osoby. Všetci zamestnanci Fandíme Slovensku spĺňajú status znevýhodnená osoba, čím sa dosahuje 100% podielu zamestnávania týchto osôb.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2021

Mzdové náklady2266 €
Zákonné soc. poistenie a zdrav. poistenie797,60 €
Zákonné sociálne náklady131,62 €
Pokladňa1,98 €
Bankové účty88,20 €
Nev. výsledok hos. minulých rokov20 €
Záväzky zo sociálneho fondu13,60 €
Záväzky voči zamestnancom794,76 €
Zúč. na soc. poisťovni a zdr. poisťovni550,62 €
Daňové záväzky186,42 €
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci1720 €

Stav financií k 1.1.2022 90,18 €

Za rok 2021 oz Fandíme Slovensku dosiahlo stratu 3195,22 €.

V roku 2021 Fandíme Slovensku malo demokratickú správu a členovia Rady sa aktívne zapájali do chodu oz. Tiež sme spolu plánovali aktivity pre rok 2022 ako aj podnikateľské plány pre rok 2022.

Naše aktivity

Občianske združenie Fandíme Slovensku vzniklo 15.5.2015. Združenie sa venovalo podpore športovcom formou fandenia na športových podujatiach. Združovalo fanúšikov a poskytovalo im informácie cez fb stránku Fans Slovakia o blížiacich sa podujatiach, zabezpečovala vstupenky pre fanúšikov a tiež vyvíjala aktivity v rámci svojich možností na podporu hendikepovaným deťom. Na podujatia vozila deti z detských domovov.

25.4.2021 sa zmenilo zloženie členov Rady občianskeho združenia a k Mariánovi Póšovi do združenia vstúpili aj Ing. Andreas Póša, Denis Vigaš a Ing. Soňa Vigašová.

Následne oz upravilo svoje stanovi a zažiadalo o registrovanie ako sociálny podnik. Registrácia bola udelená 23.11.2021, číslo osvedčenia 500/2021_RSP.

Od 1.1.2021 oz prijalo svojho prvého zamestnanca. Fandíme Slovensku začalo pripravovať aktivity pre rok 2022.

V roku 2022 oz organizuje charitatívnu akciu Rómovia hrajú deťom. Koncert bol nahraný v Dome kultúry Sereď a je vysielaný on line na rôznych platformách s finančnou a mediálnou podporou známych médií ako napríklad TV JOJ, Rádio Expres, alebo Melody rádio.

Výťažok zo zbierky pôjde na pomoc deťom s onkologickým ochorením.

Zbierka bude trvať do 1.6.2022 na linku: https://detomsrakovinou.darujme.sk/p2p/86308776-fff8-4eb8-87e6-15c14180e3a4/romovia-hraju-detom-s-rakovinou/

Taktiež oz plánuje zamestnať ďalších zamestnancov v oblasti marketingu a vytvárať tak podporu a príjem pre združenie.

Výročnú správu vypracovala Ing.- Soňa Vigašová – členka rady

V Šoporni 20.4.2022

Pridaj komentár