Spolupracovať s nami sa oplatí.

Náhradné plnenie

Spoluprácou s  registrovaným sociálnym  podnikom si viete uplatniť   náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Zo zákona  vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňa, je  povinná odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní). Suma odvodu za nesplnenie sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2022 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Alebo si môže zamestnávateľ uplatniť náhradné plnenie v podobe spolupráce s registrovaným sociálnym podnikom. Pri tovare a službách, ktoré poskytne RSP si vie firma odrátať 100% z ceny zákazky. Ak RSP tovar kúpi a následne predá, tu si vie firma, ktorí od nich nakúpila uplatniť 10% z náhradného plnenia.  

Dať zákazku a za ňu  získať služby, darčeky, je lacnejšie ako platiť odvod.

Pri oz ako je Fandíme Slovensku sa navyše všetok zisk použije na rozvoj oz, na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a tiež na charitatívne projekty.

Zároveň tým že Fandíme Slovensku zamestnáva zdravotne znevýhodnené osoby, pomáhate s ich začlenením do spoločnosti a ich pracovným a osobným rozvojom.

Od nás ako RSP obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po uhradené  faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladom o úhrade priložíte ku spomínanému výkazu a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Podľa interných smerníc úpsvar platbu za odobratý tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.